Slady 1

Zachwyciło Cię jakieś miejsce ? Poznałeś wyjątkowego człowieka ? Widziałeś niezwykłe wydarzenie kulturalne ? Utrwaliłeś to na fotografii i chcesz podzielić się tym zachwytem z nami? Zostawić jakiś ślad?  Weź udział w konkursie fotograficznym skierowanym do osób 50+. Czekamy na Twoje zdjęcia.
Wszystkiego o podstawach fotografowania wraz z poradami dla uczestników konkursu dowiesz się 22 marca (w piątek) w godzinach 11.00-13.00 podczas seminarium prowadzonego przez eksperta – Michała Hellera, przewodniczącego kapituły konkursowej. Otwarte dla wszystkich zainteresowanych seminarium odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3. Przyjdź koniecznie!

Organizatorami Konkursu „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura ”są Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski. Główna idea konkursu to prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, związanej nierozerwalnie z przyrodą oraz prezentacja wyjątkowych ludzi zamieszkujących województwo podlaskie. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie .

Wyboru laureatów dokona kapituła konkursowa w składzie*:
– Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej;
– Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej;
– Anna Mierzyńska, dziennikarka specjalizująca się w mediach społecznościowych, fotografka z zamiłowania, członkini kapituły konkursowej;
– Jolanta Wołągiewicz – reprezentująca Stowarzyszenie Szukamy Polski, koordynatorka projektu, członek kapituły.
– Janina Żarnowska  z Podlaską Redakcję Seniora, sekretarz kapituły

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne,  nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas V Podlaskiego Forum Osób Starszych w listopadzie 2019 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r. Regulamin i karta zgłoszeniowa są do pobrania na stronie podlaskisenior.plhttp://podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-konkurs-fotograficzny-dla-seniorow/ .  Dodatkowe informacje będzie można uzyskać drogą elektroniczną,  e-mail konkursowy to: podlaskiseniorfoto@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich podlaskich seniorów! Czekamy na Wasze fotografie.
Zostawmy po sobie ślad.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji i zaproszenia do udziału w konkursie wśród seniorów z Waszej miejscowości, organizacji, środowiska

Informacje o kapitule:
– Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej; absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. członek Związku Polskich Artystów Fotografików, etatowy fotograf Opery i Filharmonii Podlaskiej, twórca i kurator Operowej Galerii Fotografii, autor wielu projektów fotograficznych i edukacyjnych, wykładowca fotografii z kilkunastoletnim doświadczeniem.
– Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej; absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz ITF Slezska Univerzita w Opawie, autor i kurator wielu projektów i wystaw fotograficznych, od lat tworzy i pielęgnuje fotograficzną tradycję i historię Podlasia; to on „odkrył” i upowszechnił fotografie Augustisa, które stanowią cenny materiał historyczny i socjologiczny;
– Anna Mierzyńska, ekspertka ds. wizerunku w sieci i komunikacji społecznej, analityczka mediów społecznościowych. Pasjonatka fotografii, zwłaszcza przyrodniczej i krajobrazowej;  członkini kapituły konkursowej.

Koordynatorka projektu „Podlaskie Ślady”
Jolanta Wołągiewicz
Stowarzyszenie Szukamy Polski
tel.604627744

jolanta.wolagiewicz@gmail.com

https://youtu.be/f2EZUPksHs4 

Slady 2

tablica projektowa Podlaskie Ślady

REGULAMIN
Otwartego konkursu fotograficznego dla seniorów
„Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”
I ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorami Konkursu „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”, zwanego dalej „Konkursem”, są Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.
2. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r., decyduje data elektronicznego przesłania zgłoszenia i cyfrowych zdjęć na adres: podlaskiseniorfoto@gmail.com.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 2
II IDEA KONKURSU. KATEGORIE KONKURSOWE
1. Główna idea Konkursu to prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury związanej nierozerwalnie z przyrodą oraz portretów ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.
1. Przewidujemy 3 kategorie konkursowe: a. Człowiek, b. Miejsce, c. Kultura.
2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, które mogą być zgłoszone do jednej kategorii lub po jednym zdjęciu do każdej kategorii.
III UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła pięćdziesiąt lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii. Ponadto z Konkursu wyklucza się osoby,
które są członkami stowarzyszeń artystycznych, zrzeszających osoby zajmujące się
fotografią.
IV ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
1. Prace konkursowe należy zgłaszać w formie pliku w formacie jpg, o rozmiarach 2000
pikseli po dłuższym boku, a także odbitki papierowej o wymiarach 10 x 15.
a. Pliki jpg wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym, zawierającym niezbędne
informacje o Uczestniku, należy przesłać elektronicznie pod adresem
podlaskiseniorfoto@gmail.com. Pliki powinny być podpisane WYŁĄCZNIE
pseudonimem/godłem Uczestnika Konkursu, tytułem pracy, datą wykonania,
kategorią oraz numerem zgodnym z wykazem na formularzu zgłoszeniowym (1 – 3).
b. Odbitki podpisane na rewersie w prawym dolnym rogu należy przesłać na adres:
Podlaska Redakcja Seniora
ul. Św. Rocha 3
15-875 Białystok
Podpis na odbitce powinien zawierać WYŁĄCZNIE pseudonim/godło Uczestnika
Konkursu, tytuł i datę wykonania pracy, kategorię oraz numer zgodny z wykazem na
formularzu zgłoszeniowym (1 – 3).
2. Dopuszczone do Konkursu zostaną wyłącznie zdjęcia nieuszkodzone.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie biorą udziału w innym
konkursie oraz nie były dotąd publikowane i nagradzane.
4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
w szczególności dotyczy to treści obrażających uczucia innych osób, w tym również
uczucia religijne, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały
chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych
w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie Uczestnika i
wręczenie mu nagrody.
6. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w
konkursie.
7. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik
Konkursu oświadcza, że:
a/ nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zatrudniony na umowę o pracę,
umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie
fotografii oraz nie jest członkiem stowarzyszeń artystycznych zrzeszających osoby
zajmujące się fotografią,
b/ jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są
obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,
c/ dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach na
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 11.
8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do
nadesłanych zdjęć.
9. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora
nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w
publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
11. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do prac
konkursowych przesłanych Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych lub
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a/ wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b/ wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy prac
konkursowych,
c/ publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d/ wykorzystanie prac konkursowych i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia
promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy
prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach
i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach
promocyjno-reklamowych i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych
w Regulaminie,
e/ wykonywanie autorskiego prawa zależnego do prac konkursowych (rozporządzanie i
korzystanie z opracowania prac konkursowych), na wskazanych w Regulaminie polach
eksploatacji.
V JURY KONKURSU
1. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora Jury.
2. Jury konkursu spośród nadesłanych zdjęć w każdej kategorii wyłoni:
a/ 1 miejsce
b/ 2 miejsce
c/ 3 miejsce
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą
niejawne.
1. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
VI NAGRODY
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.
2. Nagrodzone i wytypowane przez Jury prace opatrzone nazwiskiem autora będą
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w listopadzie 2019
roku. Ponadto będą publikowane na stronach internetowych. Informacja dotycząca
ostatecznego terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatorów
podlaskisenior.pl. Autorzy nadesłanych prac konkursowych zostaną dodatkowo
poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Nagrodzone prace zostaną do dyspozycji Organizatorów.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów
podlaskisenior.pl
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną
zdyskwalifikowani ze względów formalnych.
4. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie
Organizatorom Konkursu.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich
zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem
danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania
przyczyn.
8. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową i za pośrednictwem strony
internetowej www.podlaskisenior.pl o terminie wystawy pokonkursowej, w trakcie której
zostaną ogłoszeni zwycięzcy Konkursu i zostaną wręczone nagrody.
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
10. Dodatkowe informacje e-mail: podlaskiseniorfoto@gmail.com
Organizatorzy:
Podlaska Redakcja Seniora, Stowarzyszenie Szukamy Polski

Formularz zgłoszeniowy
Otwartego konkursu fotograficznego dla seniorów
„Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”
I. Dane autora pracy/prac
1. Pseudonim/godło …………………………………..
2. Imię i nazwisko autora ………………..
3. Adres autora …………………………..
4. Adres e-mail ……………………………..
5. Telefon ……………………………………..
II. Tytuł zdjęcia/ Kategoria/Krótki opis zdjęcia
L.p. Tytuł zdjęcia Kategoria Data
wykonania
Krótki opis zdjęcia
1
2
3
Oświadczam:
– że zapoznałem/łam/ się z Regulaminem otwartego konkursu fotograficznego dla seniorów
„Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura” organizowanym przez Podlaską Redakcję Seniora
i Stowarzyszenie Szukamy Polski,
– przystąpienie do konkursu jest dla mnie jednoznaczne z przyjęciem wszystkich jego
warunków wynikających z zawartych w nim zapisów.
Data i podpis ………………………….
 Należy wypełnić tyle pól, ile przesłano prac.